Krav på kontroll och besiktning av pallställ

När det gäller vilka krav och regler som gäller för besiktning av pallställ reder vår expertbesiktningsman Göran Jinghede ut begreppen här nedan.

Boka expertbesiktning här.

Vilka krav finns det på kontroll och besiktning av pallställ?

De regler som finns beskrivs i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Europastandarden för Stationära lagerinredningar i stål SS-EN 15635. Nedan beskrivs kortfattat vad reglerna beskriver samt egna kommentarer och slutsats.

Arbetsmiljölagen (AML)
Här beskrivs att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten och vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplanernas. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter
Mycket kortfattat så beskriver AV:s föreskrifter att så länge en arbetsutrustning används skall den underhållas och genomgå regelbundna kontroller så att den uppfyller gällande krav.

Europastandard SS-EN 15635
Beskriver att all personal som arbetar i och omkring pallställ skall upplysas om hur systemet används på ett säkert sätt, detta för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dem själva och andra. Säkerhetsproblem eller skada som observeras ska omedelbart rapporteras till den som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet.

Ansvarig för lagerinredningens säkerhet ska säkerställa att
okulärkontroll genomförs varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån en riskbedömning. Minst en gång per år skall en expertbesiktning genomföras av en tekniskt kunnig/kompetent person.

Här kan du köpa Europastandarden SS–EN 15635.

Kommentar
AML och AV:s föreskrifter är som alla andra lagar och förordningar straffsanktionerade ”tvingande” regler medan Europastandarden för stålinredningar är vägledande. AML och AV:s föreskrifter beskriver att pallställen ska genomgå regelbundna kontroller så att de uppfyller gällande krav. Där beskrivs dock ingenting om vilken kunskap, kompetens och hur lång erfarenhet som är krävs av den personal som skall genomföra kontrollerna och på ett tillfredsställande sätt kunna bedöma lagerinredningens säkerhet.

Okulärkontroll, kunskap och delegering
Lite mera utförligt beskrivs kontroller/besiktningar på olika nivåer i Europastandarden SS-EN 15635. Okulärkontrollen är något som ofta VD eller person med ledande ställning delegerar. Något som då ofta glöms bort är att den person som blivit delegerad måste ha den kunskap och kompetens som krävs för att delegeringen skall vara giltig.

Min rekommendation för att säkerställa detta är en endagskurs i ”Ställagelära” där man får mer kunskap om säkerhetsrisker och hur man bedömer deformationer etc. Efter genomgången kurs har de flesta tillräcklig kunskap att på ett godtagbart sätt kunna utföra en okulärkontroll på företagets pallställ. Man höjer enligt min mening säkerhetsnivån avsevärt på den personal som går kursen. Vi har också fått mycket positiv feedback från kunder att man har märkt en klar attitydförändring och säkerhetstänk hos personalen.

Vem kan utföra den årliga expertbesiktningen?
Ställer man frågan till RISE som utfärdar personcertifikat för besiktningsmän får man följande svar:
Minst 3 års praktisk erfarenhet (motsvarande heltid) från montage, konstruktionsarbete och/eller besiktning av ställage varav minst 1 år ska vara från senaste 5 årsperioden. Man skall också klara ett kunskapsprov/tentamen som omfattar ställagelära, regelverk etc.

Kommentar och slutsats
Jag tycker det ger en bra vägledning, det räcker inte med en endagskurs i ”Ställagelära”. Ingen människa blir expert på en dag. Det är heller inte många företag som har en medarbetare internt som jobbar regelbundet med pallställ och besiktningar och som har mångårig erfarenhet, är uppdaterad på aktuella standarder och regler. Därför är min rekommendation att anlita ett externt företag som innehar rätt kompetens att utföra expertbesiktningarna. Kom ihåg att pallställen i sig och hanteringen i och omkring dom är den största olycksrisken som finns på ett företag med lager. Att kontroller och besiktningar på pallställ utförs enligt regelverket med människor som har rätt kompetents är en mycket viktig del för att få en säker arbetsmiljö.

Göran Jinghede, besiktningsexpert, 2020-01-07

 

Ja, tack. Jag vill veta mer.

Våra Partners