Nya regler från Arbetmiljöverket gällande pallställ och lagersäkerhet

Ändringsföreskriften 2020:4 trädde i kraft den 1 januari 2021. Vår expertbesiktningsman Göran Jinghede kommenterar ändringen och vad den innebär i praktiken.

 

RMS expertbesiktningsman Göran Jinghede på kundbesiktning. 

Övergripande kommentar: Bilaga A 3.2 i AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning var de föreskrifter som specifikt berörde pallställ. Nu har de föreskrifterna utökats och i flera delar skärpts och ingår i en ny AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. I övriga delar gäller fortfarande AFS 2006:4 användning av arbetsutrustning som till exempel krav om regelbundna kontroller.

Här nedan är den nya AFS:en med kommentarer kring det som specifikt berör pallställ och säkerhet i lagermiljö. 

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
Inredning och utrustning

47 § Inredning och utrustning ska väljas, utformas och placeras med hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar och de krav som arbetsuppgifterna ställer. Den ska kunna användas utan risk för ohälsa och olycksfall.

Kommentar: Min tolkning på detta tillägg är att man skärper kraven på t.ex. pallställens placering med hänsyn till tillräckliga gångbredder och att man utformar pallställen med tillräckliga hanteringsutrymmen. Det är mycket viktigt att ha vetskap om vilken typ av gods som skall lagras och vilken typ av hantering som kommer att användas, för att utforma och leverera pallställ med rätt hanteringsutrymmen och rätt typ av skydd.

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

Kommentar: Man har ändrat något på formuleringen, men innebörden är exakt densamma som tidigare. 

49 § (1) Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet.

Allmänna råd: Exempel på när det finns risk för instabilitet är om ställagets totalhöjd är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det har utdragsenheter eller inte är ordentligt förankrat.

Kommentar: Jag har valt att dela upp den 49 § i två delar och börjar med den del som berör förankring. Man har valt att byta formuleringen ”ett pallställ som har ryggstag” mot ”om ett pallställ inte är tillräckligt förankrat”. I övrigt är innehållet i paragrafen densamma som tidigare. 

49 § (2) Där det finns risk att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

Kommentar: Den tidigare formuleringen var ”Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.” Min slutsats är att man inte anser att brukaren skall behöva fundera på om det finns risk vid påkörning eller ej, utan i stället veta att oavsett trucktyp kravet är att det skall finnas påkörningsskydd om det finns risk för påkörning.

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Kommentar om skydd mot ras: Här har man skärpt upp och förtydligat att passager under pallställ för personal och truckar skall ha rasskydd. 

Kommentar om skydd mot genomskjutning: Angående skydd mot genomskjutning av pallar är det intressant att man tagit bort den tidigare formuleringen ”(s.k. genomskjutningsskydd)”. Min tolkning är att det innebär att man från myndighetens sida nu också har förstått att det även finns risk för genomskjutning när pallen förlorar greppet om den bakre bärbalken, och att det finns andra typer av skydd än det branschen kallar för genomskjutningsskydd. 

Det här borde stärka argumenten för halvpallsilägg och-/eller nätbalkplan som skydd för genomskjutning av pall. Den säkraste hanteringen får man förstås om man både har rör i rygg och ilägg, dessutom får man ett pallställ för flera användningsområden. Man kan t.ex. ställa in en pall med långsidan före, lagra engångspallar mm. Används långa gafflar vid in-/utlastning eller att man lagrar halvpallar i pallstället anser jag att det är ett krav att ha båda delar.

Varumottag

51 § Till arbetsplatser ska det, när det behövs, finnas ett eller flera varumottag. Varumottagen ska vara utformade för verksamhetens krav, arbetets art, omfattning och den utrustning som används.

Kommentar: Den här paragrafen berör ju inte själva pallställen, men jag tycker att det är viktigt att man som ansvarig för lager känner till att det finns en föreskrift som berör att det skall finnas en area för ankommande gods. Europastandarden SS-EN 15635 8.4.6. Hinder i gångar beskriver ju också att  gångar ska hållas fria och att gods ska placeras i ställaget på ett sådant sätt att de inte utgör ett hinder. 

Skydd mot ras

153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och skada arbetstagare.

Kommentar: Mycket bra att man förtydligat och förstärkt kraven om skydd mot ras vid arbetsplats. Enligt min slutsats innebär denna paragraf att det nu tydligt finns en tvingande regel att det skall finnas både skydd mot genomskjutning av pall och skydd mot löst fallande god på pallställ som vätter mot arbetsplats eller mot plats där personal kan befinna sig med t.ex. rasskyddsnät.

Göran Jinghede, besiktningsexpert, 2021-01-01

Ladda ner texten som pdf. 

 

Vill ni ha hjälp med frågor kring er lagersäkerhet eller boka expertbesiktning?
Kontakta Göran Jinghede
Telefon: 070-522 65 25 eller skicka ett mejl till: goran@rmslager.se

 

Våra Partners